MATEŘSKÁ ŠKOLA


V mateřské škole jsou zřízeny dvě třídy. Celoroční plán mateřské školy vychází z rámcového programu pro předškolní vzdělávání, je rozpracovám v konkrétním školním programu, který se uskutečňuje v našem zařízení. Součástí školního programu je třídní vzdělávací a logopedický program pro jednotlivé třídy MŠ.

Do MŠ jsou zařazovány děti od tří do šesti let a to na základě doporučení speciálních pedagogických center nebo pedagogicko-psychologických poraden. Přijímáme děti se sluchovým postižením, se závažnými vadami řeči, se závažnými vývojovými poruchami chování nebo s autismem.
V každě třídě MŠ je maximálně osm dětí, o které se stará učitelka MŠ (speciální pedagog), asistentka pedagoga a další odborný pracovník, který zajišťuje komplexní speciálně pedagogickou péči.

[zpět]